Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp khó tránh khỏi những thay đổi nhất định về các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi đó phải tiến hành như thế nào? Có tốn nhiều chi phí không?..
Dịch vụ thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VLK GROUP chúng tôi hoàn toàn giải đáp cho khách hàng của mình một cách nhanh gọn, tiết kiệm được nhiều chi phí.

I/ NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 30 Luật số: 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

 1. Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

5. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 31 Luật số 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

 1. Ngành, nghề kinh doanh;
 2. Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 3. Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
 2. Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
 3. Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
 4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo thông báo phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

II / CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo ghi nhận của chúng tôi, thông thường các doanh nghiệp hay thay đổi những thông tin sau:
• Thay đổi tên công ty, tên chi nhánh, tên địa điểm KD, văn phòng đại diện.
• Thay đổi Địa chỉ trụ sở các đơn vị trực thuộc :chi nhánh, Địa điểm KD, Văn phòng đại diện,….
• Thay đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh
• Thay đổi vốn góp,
• Thay đổi thành viên/ cổ đông
• Thay đổi người đại diện pháp luật
• Thay đổi người đứng đầu chi nhánh , người đứng đầu VPĐD
• Thay đổi vốn cho thành viên nước ngoài
• Cập nhật thông tin GPKD như CMND giám đốc, địa chỉ.
• Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Một số mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

III/ NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA VLK GROUP KHI THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÔNG TIN

Căn cứ vào nội dung thay đổi thông tin, VLK GROUP sẽ bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện các công việc sau
Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ Đăng ký thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: biên bản cuộc hộp, quyết định thay đổi, giấy ủy quyền…
Bước 2:Nộp hồ sơ soạn thảo tới phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch đẩu tư, giải trình với cơ qua chức năng nếu nhận được yêu cầu
Bước 3: Nhận văn bản chứng nhận đăng ký kinh doanh từ cơ quan chức năng
Bước 4: Thông báo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc tế
Bước 5: Bàn giao toàn bộ hồ sơ hoành thành cho khách hàng

* PHÍ DỊCH VỤ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 – 0914 793 448

Tham khảo thêm về Thành lập doanh nghiệp 

=============================================================

Thành lập doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc
Dịch vụ tổ chức lại, giải thể công tyTổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

  Các bài viết liên quan